Туризм т? рлерi

Экологиялы? туризм

Облыс аума? ында ерекше? ор? алатын 16 таби? ат объектiсi, 3 000-нан астам к? л бар.

Туристер? шiн орманды-далалы айма? жануарларыны??мiр с? ру ортасын к? рсету объектiсi ретiнде б? лан, елiк,?абан, жанат т? рiздi ит, т? лкi, борсы?,?оян, тиiн ж? не т. б. к? птеп мекендеген Согров ж? не Мамлют? оры? шалары, «Красный бор»?оры? ы?сыныла алынады.

Жаз? ы мерзiмде а??улар, бiр? азандар? я салады.

Облыста орхидеяны? кездеспейтiн т? рi? седi

Айыртау ауданында (Айыртау с. Имантау с.) жергiлiктi туристiк? о?амдасты? тар ??рыл? ан. Туристiк бизнес саласына жо? арыда айтыл? ан селоларды? т? р?ындары тартыл? ан, т? ру, тама? тану, экскурсиялы??ызмет к? рсету ж? нiндегi? ызметтер? сынылады.

Танымды? туризм

Ботай, Бекте? iз, А?-Ирий археологиялы? ескерткiштерi,?арасай мен А? ынтай батырларды? мемориалды? кешенi, «Ай? аным» м? ражай-?й-жайы, зерттеушi? алым Ш. У? лиханов, жазушылар И. Шухов; С. М??анов, ?. М? сiрепов, М. Ж? мабаев,?арышкер А. Викторенколарды? мемориалды? м? ражайлары,?ожаберген жырау мемориалы.

Спортты? туризм ж? не демалысты? белсендi т? рлерi

Облыста спортты? туризм Спортты? туризм федерациясымен, «?Р Альпинизм ж? не ??з? а шы? у федерациясы» ассоциациясыны? филиалымен, спортты? ба? дар ж? нiндегi федерациямен, «Планета» турорталы? ымен, «Спортландия» турорталы? ымен, «Ориентир» студенттiк турорталы? ымен? сыныл? ан.

Облыста спортты? балы? аулауды дамыту? шiн барлы? жа? дайлар бар.?азiргi кезде 250-ден астам су? оймасы балы? ты? ??нды т? рлерiн тауарлы??сiрудi ж? зеге асыру? шiн? за? мерзiмдi жал? а берiлген.?лкен Торан??л к? лiне белого амура и белого толстолобика шаба? тары? келiнген. К? птеген к? лдерде т??ы, к? лдiк пелядь,?ара балы?, ла? а, табан; к? лдерге сазан? ры? тарын жiберу ж? нiндегi шаралар? абылдан? ан (Петропавл балы? питомникке сазанны? жатырлы? бастары? келiнген ж? не облыс к? лдерiн балы??а толтыру? шiн зауытты??дiспен ал? аш рет 583 мы??ры? алын? ан).

Емдеу-сауы? тыру туризмi

С? О аума? ында т? щы ж? не техникалы? сулар табыл? ан орындар зерттелген, минералды? сулар к? здерi аны? тал? ан.?азiргi кезде «Асанов» минералды? суыны? к? зi пайдаланады. Становское ж? не Пресное к? лдерiнде емдiк балшы? тар бай? ал? ан.

Становское к? лi Петропавл ?. батысында 55 ша? ырым ж? не Мамлют станциясыны? о? т?стiгiнде 17 ша? ырым жерде орналас? ан. Б? л су? оймасыны??зынды? ы 7.7 ж? не енi 2.5 ша? ырым. Осы к? лдi? балшы? ы 30-жылдары Омбы институтыны??ылыми? ызметкерi Успенскиймен зерттелген. Оны? т? жырымдамасы бойынша к? лдi? минералдан? ан суы мен балшы? ы бальнеологиялы? ??ндылы? ты бiлдiредi.

Пресное к? лi Петухов ст. 60 ша? ырым ж? не Преснов станциясынан 2 ша? ырым жерде орналас? ан, енi 3 ша? ырым? а дейiн. К? л суы? ткiр-ащы, балшы? ы?ара т? стi, икемдi. Т? зды су мен балшы? ты? емдiк? асиеттерi 30-жылдары доктор Брякинмен аз? антай? ана емделушiлерге тексерiлген (балшы? к? н с? улелерiмен жылытыл? ан), ол жа? сы емдiк? сердi атап? ткен.

Iскер туризм

Облысты? географиялы? орналасуына байланысты Ресей Федерациясымен сауда-экономикалы??рiптестiк жа? сы дамы? ан, сонда Омбы, Т? мен ж? не? ор? ан — шекаралас облыстармен ынтыма? тасты? негiзгi? лестi алады, олармен экономиканы??р т? рлi салаларында? ы ынтыма? тасты? туралы келiсiмдер жасал? ан ж? не iске асырылуда.

?дайы негiзде облыста м? дениет, денсаулы? са? тау, ???ы? ты? т? ртiп са? тау ж? не т. б. —?леуметтiк-экономикалы??ызметтi??р т? рлi салаларында? ы шекара ма? ы ынтыма? тасты? ы ж? нiндегi бiрлескен iс-шаралар ж? ргiзiлiп т? рады.

  •